Zväz Chemického a Farmaceutického Priemyslu Slovenskej Republiky

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky vznikol, ako dobrovoľné združenie podnikateľských subjektov v odvetví slovenskej chémie a farmácie dňa 30. novembra 1991. V súčasnosti reprezentuje 54 členských subjektov, v ktorých pracuje viac ako 12 000 pracovníkov.

Svoju činnosť a aktivity zameriava na:

 • obhajovanie obchodných a podnikateľských záujmov podnikov chemického a farmaceutického priemyslu v dialógu s parlamentom a vládou, s odborovými centrálami, záujmovými skupinami, národnými a medzinárodnými vládnymi a mimovládnymi organizáciami
 • podporu podnikania svojich členských subjektov, a to najmä prostredníctvom odborného informačného servisu
 • koordináciu aktivít a postupov pri riešení spoločných problémov
 • presadzovanie záujmov slovenskej chémie pri zavádzaní REACH do praxe
 • propagáciu REACH pre odbornú verejnosť
 • predkladanie stanovísk a návrhov s cieľom usmerniť a ovplyvniť zámery a vývoj slovenskej hospodárskej politiky
 • rozvoj obchodnej politiky, na minimalizovanie a odstránenie technických prekážok v nej
 • neustále skvalitňovanie a rozširovanie zahraničnej spolupráce s partnerskými zväzmi ako riadny člen v rámci Európskej chemickej rady CEFIC
 • ovplyvňovanie legislatívneho procesu
 • prehĺbenie sociálneho dialógu s odvetvovým Odborovým zväzom ECHOZ o pracovných podmienkach, mzdách a sociálnej starostlivosti o zamestnancov, najmä v rámci kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
 • sústavné prehlbovanie a rozširovanie starostlivosti o ochranu životného prostredia najmä prostredníctvom projektu Responsible Care, projektu DINS a celým radom ďalších konkrétnych aktivít,
 • neustále prehlbovanie spolupráce s elektronickými a ostatnými médiami s cieľom získať širokú verejnosť na podporu ďalšieho rozvoja slovenskej chémie a farmácie.

www.zchfp.sk