Združenie učiteľov chémie

Združenie učiteľov chémie (v skratke ZUCH) vzniklo ako občianske združenie, ktorého cieľom je spájať učiteľov, aby si učitelia navzájom mohli odovzdávať skúsenosti, informácie, dozvedeli sa odpovede na otázky.

Základné ciele združenia sú:

  • Podporovať postavenie chémie ako základného učebného predmetu vo všetkých pedagogických dokumentoch a v povedomí širokej verejnosti na Slovensku i v zahraničí.
  • Reprezentovať učiteľov chémie a presadzovať ich záujmy vo vzťahu k vládnym organizáciám a neštátnym inštitúciám, ktoré riadia systém výchovy a vzdelávania mládeže alebo ho akýmkoľvek spôsobom ovplyvňujú.
  • Podporovať odborný rast a zvyšovanie kvalifikácie učiteľov chémie.
  • Podporovať šírenie informácií o nových trendoch vo vyučovaní chémie na Slovensku a vo svete prostredníctvom publikácií a rôznych odborných a metodických materiálov.
  • Vytvoriť a organizačne zabezpečiť priestor na diskusiu o problémoch vyučovania chémie, na vzájomné kontakty a výmenu skúseností medzi učiteľmi základných, stredných a vysokých škôl.
  • Podporovať prezentovanie činnosti členov ZUCH na verejnosti v SR a v zahraničí. Organizovať akcie na podporu chémie.