Podmienky

1. Súhlas s podmienkami

Návštevou webovej stránky CHEMGENERATION.COM, jej prezeraním, vstupom na ňu alebo iným používaním akýchkoľvek služieb, alebo informácií, ktoré boli vytvorené, zhromaždené, zostavené, alebo predložené na stránke CHEMGENERATION.COM, súhlasíte s dodržiavaním nasledujúcich podmienok. Ak nechcete dodržiavať naše podmienky, vašou jedinou možnosťou je nenavštevovať, neprezerať, alebo inak nevyužívať služby stránky CHEMGENERATION.COM. Rozumiete, uznávate a súhlasíte s tým, že tieto podmienky ustanovujú právne záväznú dohodu medzi vami a CHEMGENERATION.COM a že vaše používanie stránky CHEMGENERATION.COM naznačuje váš konečný súhlas s touto dohodou.

2. Poskytovanie služieb

Uznávate a súhlasíte s tým, že stránka CHEMGENERATION.COM má právo meniť, zlepšovať alebo prerušiť akúkoľvek zo svojich služieb podľa vlastného uváženia a bez toho, aby vám to musela oznamovať, aj keby to malo znamenať, že by ste nemali prístup k akýmkoľvek informáciám, ktoré obsahuje. Navyše uznávate a súhlasíte s tým, že stránka CHEMGENERATION.COM je oprávnená vám poskytovať služby prostredníctvom dcérskych spoločností alebo pridružených subjektov.

3. Vlastnícke práva

Uznávate a súhlasíte s tým, že stránka CHEMGENERATION.COM môže obsahovať súkromné a dôverné informácie vrátane obchodných značiek, servisných značiek a patentov chránených právami duševného vlastníctva a medzinárodnými zmluvami o duševnom vlastníctve. CHEMGENERATION.COM vám povoľuje prezerať a vytvoriť si jednu kópiu časti jej obsahu pre osobné, nekomerčné offline použitie. Náš obsah sa nesmie predávať, kopírovať alebo šíriť bez nášho písomného súhlasu. Akékoľvek obchodné značky, servisné značky a logá tretích strán sú vlastníctvom príslušných vlastníkov. Akékoľvek ďalšie práva, ktoré tu nie sú osobitne uvedené, sú vyhradené.

4. Dodaný obsah

Keď na stránku CHEMGENERATION.COM dodáte obsah, súčasne dávate stránke CHEMGENERATION.COM neodvolateľné, celosvetové povolenie bez licenčného poplatku, aby mohla váš obsah zverejniť, vystaviť, upraviť, šíriť a uviesť na celom svete. Potvrdzujete a ručíte za to, že máte požadovanú právomoc poskytnúť hore uvedené povolenie stránke CHEMGENERATION.COM.

5. Ukončenie zmluvy

Podmienky tejto zmluvy budú trvať dovtedy, kým ju jedna strana hocikedy a z akéhokoľvek dôvodu nezruší bez toho, aby upozornila druhú stranu. Podmienky, ktoré trvajú večne, nie sú ovplyvnené zrušením tejto zmluvy.

6. Odopretie záruky

Rozumiete a súhlasíte s tým, že stránku CHEMGENERATION.COM používate celkom na vaše vlastné riziko a že naše služby sú poskytované tak ako sú a podľa dostupnosti. CHEMGENERATION.COM nedáva žiadne výslovné alebo mlčky predpokladané záruky, schválenia alebo zastúpenia týkajúce sa fungovania webovej stránky CHEMGENERATION.COM, informácií, obsahu, materiálov alebo produktov. To zahŕňa, ale nie výlučne, mlčky predpokladané záruky obchodovateľnosti a vhodnosti pre osobitný účel a neporušenie, a záruky, že prístup k službe alebo jej používanie bude neprerušené, alebo bezchybné alebo, že chyby v službe budú opravené.

7. Obmedzenie zodpovednosti

Rozumiete a súhlasíte s tým, že CHEMGENERATION.COM a akákoľvek z jej dcérskych spoločností alebo pridružených subjektov nie je v žiadnom prípade zodpovedná za akékoľvek priame, nepriame, vedľajšie, následné alebo značné škody. To zahŕňa, ale nie výlučne, škody za ušlý zisk, prevádzkovú poruchu, poškodenie dobrej povesti podniku, stratu programov alebo informácií, alebo inú nehmotnú stratu vyplývajúcu z používania alebo neschopnosti používania služby alebo informácie, alebo v prípade trvalého či dočasného ukončenia takejto služby alebo prístupu k informáciám, vymazaniu, poškodeniu akéhokoľvek obsahu informácie, neschopnosti uložiť akýkoľvek obsah, alebo informácie. Hore uvedené obmedzenia platia bez ohľadu na to, či CHEMGENERATION.COM bolo, alebo nebolo poučené, alebo si malo byť vedomé možnosti vzniku takýchto škôd. V jurisdikciách, kde nie je povolené vylúčenie, alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo vedľajšie škody, je zodpovednosť CHEMGENERATION.COM obmedzená do takého rozsahu, aký umožňujú právne predpisy.

8. Externý obsah

Stránka CHEMGENERATION.COM môže obsahovať hyperlinky na obsah tretích strán, reklamy alebo webové stránky. Uznávate a súhlasíte s tým, že CHEMGENERATION.COM nie je zodpovedná a nestotožňuje sa so žiadnymi reklamami, produktmi alebo zdrojmi, ktoré sú dostupné z takýchto zdrojov alebo webových stránok.

9. Jurisdikcia

Výslovne rozumiete a súhlasíte s tým, že podliehate osobnej a výlučnej jurisdikcii súdov krajiny, štátu, kraja alebo územia určených CHEMGENERATION.COM, ktoré rozhodnú o každej právnej záležitosti vyplývajúcej z tejto zmluvy alebo súvisiacej s vašim používaním stránky CHEMGENERATION.COM. Ak súd príslušnej jurisdikcie rozhodne, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy je neplatné, potom bude toto ustanovenie odstránené z podmienok a zvyšné podmienky budú naďalej platné.

10. Úplne záväzná zmluva

Rozumiete a súhlasíte s tým, že hore uvedené podmienky ustanovujú úplne záväznú všeobecnú zmluvu medzi vami a CHEMGENERATION.COM. Pri používaní, nakupovaní alebo využívaní ostatných služieb, pridružených služieb alebo obsahu tretích strán, alebo materiálu môžete podliehať dodatočným podmienkam.

11. Zmena podmienok

CHEMGENERATION.COM si vyhradzuje právo občas meniť tieto podmienky podľa vlastného uváženia a bez akéhokoľvek oznámenia. Zmena podmienok je účinná ku dňu, keď sú uverejnené, vaše neustále používanie stránky CHEMGENERATION.COM po akejkoľvek zmene podmienok bude znamenať, že ste nimi podľa zmluvy viazaný.