Dr. Josef Raabe Slovensko

Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Nakladateľstvo RAABE bolo založené na Slovensku v roku 1999 ako organizačná zložka českého nakladateľstva.

Od januára 2005 pôsobí ako spoločnosť Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Je členom skupiny Klett, ktorá je dnes jednou z vydavateľských lídrov v oblasti vzdelávania v Európe. RAABE vydáva odborné publikácie a materiály, časopisy, newslettre vrátane elektronických produktov, ktoré rozvíjajú a podporujú celý rad profesií, predovšetkým však riaditeľov škôl, učiteľov, iných pedagogických zamestnancov a tiež všeobecných a odborných lekárov.

Dlhodobým cieľom nakladateľstva RAABE je podpora kvality vzdelávania. Všetky materiály vychádzajú zo štátnych vzdelávacích programov a sú hodnotnými učebnými podkladmi zastupujúcimi často aj chýbajúce učebnice v školských laviciach.

www.raabe.sk