Ústav polymérov SAV

Laboratórium polymérov založené Dr. Milanom Lazárom na prelome rokov 1962 a 1963 vytvorilo základ pre vznik Ústavu polymérov SAV v roku 1967.

Ústav vytvoril podmienky pre iniciovanie výskumu v oblasti polymérov ako súčasť chemického výskumu v Slovenskej akadémii vied. V súčasnosti Ústav polymérov SAV predstavuje významné výskumné a vzdelávacie centrum pre základný a aplikovaný výskum v aktuálnych oblastiach polymérnej chémie.

Zameranie ústavu zahrňuje štyri smery:

  1. Syntéza a charakaterizácia polymérov
  2. Kompozitné polymérne materiály
  3. Polymérne biomateriály
  4. Molekulové simulácie polymérov

Ústav polymérov SAV je externá školiaca inštitúcia pre doktorandské štúdium vo vedných odboroch:

  • 4.1.19    Makromolekulová chémia
  • 4.1.18    Fyzikálna chémia
  • 5.2.21    Technológia makromolekulových látok

Ústav polymérov SAV je veľmi aktívne a dynamické pracovisko z hľadiska zapájania sa do vedeckých projektov domácich ako aj zahraničných.

Sme aj hlavným organizátorom domácich a zahraničných konferencií s dlhoročnou tradíciou: