Pogoji

1. Strinjanje z našimi pogoji

Strinjate se, da boste upoštevali pričujoče pogoje za opravljanje storitev, in sicer z obiskom spletne strani CHEMGENERATION.COM, ogledovanjem ali dostopanjem do nje ali kakršnim koli drugim načinom uporabe katerih koli storitev ali informacij, ki jih je ta spletna stran ustvarila, zbrala, pripravila ali ki so ji bile posredovane. Če ne želite, da vas zavezujejo naši pogoji, je vaša edina izbira, da ne obiščete spletne strani CHEMGENERATION.COM, si je ne ogledujete in na noben drug način ne uporabljate njenih storitev. Razumete, se strinjate in potrjujete, da pričujoči pogoji predstavljajo pravno zavezujoč dogovor med vami in CHEMGENERATION.COM ter da vaša uporaba te spletne strani predstavlja vaše dokončno sprejetje tega dogovora.

2. Zagotavljanje storitev

Potrjujete in strinjate se, da ima spletna stran CHEMGENERATION.COM pravico spreminjati, izboljšati ali ukiniti katero koli svojo storitev po lastni presoji in brez obvestila, tudi kadar bi to pomenilo, da vi ne bi več imeli dostopa do katere koli informacije na njej. Potrjujete in se strinjate tudi, da vam ima spletna stran CHEMGENERATION.COM pravico zagotavljati storitve prek podružnic ali odvisnih družb.

3. Lastninske pravice

Potrjujete in strinjate se, da lahko spletna stran CHEMGENERATION.COM vsebuje pravno zaščitene in zaupne informacije, vključno z blagovnimi in storitvenimi znamkami ter patenti, zaščitenimi s predpisi o intelektualni lastnini in meddržavnimi sporazumi o intelektualni lastnini. Spletna stran CHEMGENERATION.COM vam daje pravico za ogled in izdelavo ene kopije dela vsebine spletne strani za nepovezano, osebno in nekomercialno rabo. Naše vsebine brez našega pisnega dovoljenja ne smete prodajati, kopirati ali distribuirati. Vse blagovne in storitvene znamke ter logotipi tretjih oseb so last njihovih lastnikov. Vse nadaljnje pravice, ki niso izrecno podeljene tukaj, so pridržane.

4. Posredovane vsebine

S posredovanjem vsebine spletni strani CHEMGENERATION.COM tej spletni strani podeljujete nepreklicno, globalno, brezplačno licenco za objavljanje, prikazovanje, spreminjanje, distribuiranje in razpečevanje vaše vsebine po vsem svetu. Potrjujete in jamčite, da imate potrebna pooblastila za podeljevanje zgoraj omenjene licence spletni strani CHEMGENERATION.COM.

5. Odpoved dogovora

Pogoji tega dogovora veljajo do preklica. Katera koli stranka ga lahko brez razloga in brez obvestila kadar koli prekliče. Odpoved dogovora ne vpliva na pogoje s trajno veljavnostjo.

6. Zavrnitev jamstva

Razumete in strinjate se, da CHEMGENERATION.COM uporabljate izključno na lastno odgovornost in da so naše storitve na voljo "kot je" in "kot je na voljo". CHEMGENERATION.COM ne daje nobenih izrecnih ali posrednih jamstev, potrditev ali navedb glede delovanja spletne strani CHEMGENERATION.COM in povezanih informacij, vsebin, gradiv ali izdelkov. To vključuje, vendar ni omejeno na zakonsko predpisana jamstva za prodajo in primernost za določen namen in nekršitve ter jamstva, da bo dostop ali uporaba storitve nemotena ali brez napak ali da bodo pomanjkljivosti storitve odpravljene.

7. Omejitev odgovornosti

Razumete in se strinjate, da spletna stran CHEMGENERATION.COM in katera koli od njenih hčerinskih družb ali podružnic v nobenem primeru ne odgovarja za kakršno koli neposredno, posredno, naključno, posledično ali eksemplarično škodo. To vključuje, vendar ni omejeno na škodo zaradi izgube dobička, prekinitve poslovanja, poslovnega ugleda ali dobrega imena, izgubo programov ali informacij ali drugih neopredmetenih izgub, ki izhajajo iz uporabe ali nezmožnosti uporabe storitve ali informacije, ali kakršnega koli stalnega ali začasnega prenehanja te storitve ali dostopa do informacij, ali brisanja ali kvarjenja katerih koli vsebin ali informacij, ali neshranjevanja katere koli vsebine ali informacije. Zgornja omejitev velja ne glede na to, ali je bila spletna stran CHEMGENERATION.COM obveščena ali bi morala biti obveščena o možnosti nastanka takšne škode. V sodnih pristojnostih, kjer izključitev ali omejitev odgovornosti za posledično ali naključno škodo ni dovoljena, je odgovornost spletne strani CHEMGENERATION.COM omejena v največji meri, ki jo dopušča zakon.

8. Zunanje vsebine

Spletna stran CHEMGENERATION.COM lahko vsebuje hiperpovezave z vsebinami, oglasi ali spletnimi stranmi tretjih oseb. Potrjujete in se strinjate, da spletna stran CHEMGENERATION.COM ni odgovorna in da ne podpira kakršnih koli oglasov, izdelkov ali sredstev, ki so na voljo na tak način oz. na takšnih spletnih straneh.

9. Sodna pristojnost

Izrecno razumete in se strinjate z osebno in izključno sodno pristojnostjo sodišč v državi, deželi, pokrajini ali teritoriju, kot ga določi izključno spletna stran CHEMGENERATION.COM, in sicer za reševanje kakršne koli pravne zadeve, ki izhaja iz tega dogovora ali je v povezavi z vašo uporabo spletne strani CHEMGENERATION.COM. Če pristojno sodišče razsodi, da je katera koli določba tega dogovora neveljavna, se takšna določba iz pogojev izbriše, preostali pogoji pa še naprej veljajo.

10. Celoten sporazum

Razumete in se strinjate, da zgoraj navedeni pogoji predstavljajo celoten splošni dogovor med vami in CHEMGENERATION.COM. Pri uporabi, nakupu ali dostopu do drugih storitev, povezanih storitev ali vsebin ali gradiv tretjih oseb lahko za vas veljajo dodatni pogoji.

11. Spremembe pogojev

CHEMGENERATION.COM si pridržuje pravico te pogoje občasno po lastni presoji in brez kakršnega koli obvestila spremeniti. Spremembe pogojev začnejo veljati na dan, ko so objavljene, in vaša nadaljnja uporaba spletne strani CHEMGENERATION.COM po spremembah pogojev se bo štela kot vaša privolitev, da vas zavezujejo.