Uslovi i rokovi

1. Prihvatanje naših Uslova i rokova

Posećivanjem vebsajta CHEMGENERATION.COM, gledanjem, pristupanjem ili drugim korišćenjem bilo koje od usluga ili informacija osmišljenih, prikupljenih ili unetih na vebsajtu CHEMGENERATION.COM, saglasni ste sa tim da Vas obavezuju sledeći Uslovi i rokovi usluge. Ukoliko ne želite da budete obavezani našim Uslovima i rokovima, Vaša jedina opcija je da ne posećujete, gledate ili na drugi način koristite usluge CHEMGENERATION.COM. Razumete, saglasni ste sa tim i prihvatate da ovi Uslovi i rokovi čine pravno obavezujući ugovor između Vas i CHEMGENERATION.COM i da će Vaše korišćenje CHEMGENERATION.COM označavati vaše konačno prihvatanje tog ugovora.

2. Obezbeđivanje usluga

Saglasni ste i prihvatate da CHEMGENERATION.COM ima diskreciono pravo da izmeni, poboljša ili prekine bilo koju od svojih usluga i bez najave Vama, čak i kada to može da rezultuje time da budete sprečeni da pristupite bilo kojoj informaciji sadržanoj na sajtu. Štaviše, saglasni ste i prihvatate da CHEMGENERATION.COM ima pravo da Vam obezbedi usluge preko podružnica ili pridruženih entiteta.

3. Vlasnička prava

Saglasni ste i prihvatate da CHEMGENERATION.COM može da sadrži vlasničke i poverljive informacije uključujući robne marke, uslužne marke i patente zaštićene zakonima o intelektualnoj svojini i međunarodnim sporazumima. CHEMGENERATION.COM vam dozvoljava da pogledate i napravite jednu kopiju delova njegovog sadržaja za odvojenu, ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Naš sadržaj se ne može prodavati, reprodukovati ili distribuirati bez naše pisane dozvole. Sve robne marke, uslužne marke i logoi trećih lica su svojina njihovih vlasnika. Sva dalja prava koja se ovim ne dodeljuju izričito su zadržana.

4. Uneti sadržaj

Kada unosite sadržaj u CHEMGENERATION.COM istovremeno dajete CHEMGENERATION.COM neopozivu, širom sveta važeću, oslobođenu od autorskih prava dozvolu za objavljivanje, prikazivanje, izmenu, distribuiranje i spajanje Vašeg sadržaja širom sveta. Potvrđujete i garantujete da imate potrebno ovlašćenje za davanje gorepomenute dozvole CHEMGENERATION.COM.

5. Okončanje ugovora

Uslovi i rokovi ovog ugovora će nastaviti da važe stalno sve dok ga ne okonča bilo koja od strana bez najave u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga. Na Uslove i rokove koji će nastaviti da važe stalno neće uticati okončanje ovog ugovora.

6. Odbacivanje garancija

Razumete i saglasni ste sa tim da je Vaše korišćenje CHEMGENERATION.COM u potpunosti na Vaš rizik i da se naše usluge obezbeđuju po principu ,,kakve jesu’’ i ,,po raspoloživosti’’. CHEMGENERATION.COM ne daje nikakve izričite ili implicirane garancije, potporu ili izjave što se tiče rada CHEMGENERATION.COM vebsajta, informacija, sadržaja, materijala ili proizvoda. To će ukljućivati, ali se neće ograničavati na implicirane garancije utrživosti i prikladnosti za određenu svrhu i nekršenje, i garancije da će pristup uslugama ili njihovo korišćenje usluga biti neometano ili bez grešaka ili da će nedostaci u uslugama biti ispravljeni.

7. Ograničenje odgovornosti

Razumete i saglasni ste sa tim da CHEMGENERATION.COM i bilo koje od njihovih podružnica ili pridruženih entiteta neće ni u kom slučaju biti odgovorni za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu ili tipičnu štetu. To će uključivati, ali neće biti ograničeno na, štetu zbog gubitka profita, prekida poslovanja, poslovnog ugleda ili gudvil, gubitka programa ili informacija ili drugog nematerijalnog gubitka koji proistekne iz korišćenja ili nemogućnosti korišćenja usluge, ili informacija, ili bilo kojeg stalnog ili privremenog prestanka takve usluge ili pristupa informacijama, ili nemogućnosti za čuvanje bilo kakvog sadržaja ili informacija. Gorepomenuto ograničenje će važiti bilo da je CHEMGENERATION.COM upoznat sa ili bi trebalo da bude svestan mogućnosti takve štete ili ne. U jurisdikcijama u kojima isključivanje ili ograničenje odgovornosti za posledičnu ili slučajnu štetu nije dozvoljeno, odgovornost CHEMGENERATION.COM je ograničena u najvećoj meri koju dopušta zakon.

8. Spoljni sadržaj

CHEMGENERATION.COM može da uključuje hiperlinkove do sadržaja, reklama ili vebsajtova trećih lica. Saglasni se i prihvatate da CHEMGENERATION.COM nije odgovoran i ne podržava bilo koju reklamu, proizvode ili resurse koji dolaze iz tih izvora ili vebsajtova.

9. Sudska nadležnost

Izričito razumete i saglasni ste da potpadate pod ličnu i isključivu sudsku nadležnost sudova u državi, republici, pokrajini ili teritoriji određenoj isključivo od strane CHEMGENERATION.COM za rešavanje bilo kog pravnog pitanja koje proistekne iz ovog ugovora ili je u vezi sa Vašim korišćenjem CHEMGENERATION.COM. Ukoliko sud koji ima sudsku nadležnost odredi da je bilo koja odredba ugovora nevažeća, ta odredba će biti uklonjena iz Uslova i rokova, a preostali Uslovi i rokovi će nastaviti da važe.

10. Celokupan ugovor

Razumete i saglasni ste da gorepomenuti Uslovi i rokovi čine celokupan opšti ugovor između Vas i CHEMGENERATION.COM. Možete da podležete dodatnim Uslovima i rokovima kada koristite, kupujete ili pristupate drugim uslugama, pridruženim uslugama ili sadržaju ili materijalu trećih lica.

11. Izmene uslova

CHEMGENERATION.COM zadržava diskreciono pravo da izmeni ove Uslove i rokove s vremena na vreme i bez ikakve najave. Izmene naših Uslova i rokova stupaju na snagu od datuma njihovog objavljivanja i nastavak Vašeg korišćenja CHEMGENERATION.COM nakon bilo kakvih izmena Uslova i rokova će označavati Vašu saglasnost da budete njima obavezani.