Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

1. Akceptacja warunków

Odwiedzając stronę CHEMGENERATION.COM, oglądając ją, uzyskując do niej dostęp lub w inny sposób wykorzystując dowolne usługi lub informacje stworzone, zebrane, skompilowane na niej lub przesłane do CHEMGENERATION.COM, użytkownik zgadza się przestrzegać poniższych Warunków użytkowania. Jeśli użytkownik nie chce, aby obowiązywały go niniejsze Warunki, nie może odwiedzać, przeglądać lub w jakikolwiek inny sposób korzystać z usług CHEMGENERATION.COM. Użytkownik rozumie, przyjmuje i potwierdza, że niniejsze Warunki stanowią prawnie wiążącą umową między użytkownikiem a CHEMGENERATION.COM oraz że korzystanie z CHEMGENERATION.COM oznacza jednoznaczne przyjęcie niniejszej umowy.

2. Świadczenie usług

Użytkownik zgadza się i potwierdza, że CHEMGENERATION.COM ma prawo modyfikować, ulepszać wszystkie usługi lub zaprzestawać świadczenia dowolnych usług według własnego uznania i bez uprzedzenia, nawet jeśli z tego powodu użytkownik nie będzie mógł uzyskać dostępu do informacji zawartych na stronie. Ponadto użytkownik zgadza się i potwierdza, że CHEMGENERATION.COM ma prawo świadczyć usługi poprzez swoje spółki zależne lub podmioty powiązane.

3. Prawa własności

Użytkownik potwierdza i zgadza się, że CHEMGENERATION.COM może zawierać informacje zastrzeżone lub poufne, w tym znaki towarowe, znaki usługowe i patenty chronione prawami własności intelektualnej oraz międzynarodowymi traktatami o własności intelektualnej. CHEMGENERATION.COM upoważnia użytkownika do przeglądania i wykonania jednej kopii części treści na potrzeby off-line o charakterze osobistym i niekomercyjnym. Naszych treści nie wolno sprzedawać, kopiować ani rozpowszechniać bez naszej pisemnej zgody. Wszelkie znaki towarowe podmiotów trzecich, ich znaki usługowe i logo należą do ich prawowitych właścicieli. Wszelkie dalsze prawa nieopisane szczegółowo w niniejszej umowie pozostają zastrzeżone.

4. Przesyłane treści

Gdy użytkownik przesyła treść na stronę CHEMGENERATION.COM, jednocześnie udziela CHEMGENERATION.COM nieodwołalną, obowiązującą na całym świecie, bezpłatną licencję na publikowanie, wyświetlanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie i nadawanie treści użytkownika na całym świecie. Użytkownik potwierdza i zapewnia, że posiada wymagane upoważnienie do udzielenia wyżej wspomnianej licencji CHEMGENERATION.COM.

5. Wypowiedzenie umowy

Warunki niniejszej umowy będą obowiązywały bezterminowo do czasu wypowiedzenia niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny. Wypowiedzenie niniejszej umowy nie będzie miało wpływu na warunki, które mają obowiązywać bezterminowo.

6. Zrzeczenie się gwarancji

Użytkownik rozumie i zgadza się, że korzystanie przezeń ze strony CHEMGENERATION.COM odbywa się wyłącznie na jego ryzyko i że nasze usługi są świadczone „w aktualnym stanie” i „w miarę dostępności”. CHEMGENERATION.COM nie udziela żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, zapewnień lub oświadczeń dotyczących działania strony CHEMGENERATION.COM, informacji, treści, materiałów lub produktów. Dotyczy to między innymi przydatności do określonego celu oraz nienaruszania praw albo gwarancji dotyczącej tego, że dostęp do usług lub ich użytkowanie będzie niezakłócone lub bezbłędne albo, że wady usługi zostaną naprawione.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

Użytkownik rozumie i zgadza się, że ani CHEMGENERATION.COM, ani żadna z jego spółek zależnych lub powiązanych, nie będzie w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe i wynikowe, ani nie będzie ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej. Przepis ten dotyczy między innymi odszkodowania za utratę zysków, zakłócenie działalności gospodarczej, utratę reputacji lub renomy, utratę programów lub informacji albo za jakiekolwiek inne straty niematerialne wynikające z użytkowania lub niemożności użytkowania usługi, informacji albo z jakiegokolwiek trwałego lub tymczasowego wycofania takiej usługi lub dostępu do informacji albo usunięcia jakiejkolwiek treści lub informacji, albo niemożności przechowywania jakiejkolwiek treści lub informacji. Powyższe ograniczenie obowiązuje niezależnie od tego, czy CHEMGENERATION.COM zostało poinformowane lub powinno być świadome możliwości wystąpienia takich szkód, czy nie. W jurysdykcjach, gdzie takie wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe nie jest dozwolone, odpowiedzialność CHEMGENERATION.COM zostaje ograniczona w największym stopniu dozwolonym prawem.

8. Treści zewnętrzne

CHEMGENERATION.COM może umieszczać hiperłącza do treści podmiotów trzecich, ich reklam lub stron. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że CHEMGENERATION.COM nie odpowiada za jakiekolwiek reklamy, produkty lub zasoby dostępne z takich źródeł lub stron ani ich nie wspiera.

9. Całość porozumienia

Użytkownik rozumie i zgadza się, aby powyższe Warunki użytkowania stanowiły całość porozumienia ogólnego między użytkownikiem a CHEMGENERATION.COM. Użytkownik może podlegać dodatkowym Warunkom użytkowania, gdy używa, nabywa lub uzyskuje dostęp do innych usług, usług powiązanych lub do treści albo materiałów stron trzecich.

10. Zmiany Warunków użytkowania

CHEMGENERATION.COM zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków każdorazowo, według własnego uznania i bez uprzedzenia. Zmiany niniejszych Warunków wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania, a dalsze korzystanie z CHEMGENERATION.COM przez użytkownika po zmianach Warunków oznacza zgodę użytkownika na ich przestrzeganie.