Smluvní podmínky

1. Přijetí našich podmínek

Návštěvou internetových stránek CHEMGENERATION.COM, prohlížením, přistupováním, nebo jiným užíváním jakýchkoli služeb nebo informací vytvořených, shromážděných, sestavených nebo odeslaných na web CHEMGENERATION.COM souhlasíte, že se budete řídit následujícími smluvními podmínkami pro používání této služby. Jestliže nechcete být vázáni dodržováním našich smluvních podmínek, jediná možnost je nenavštěvovat, nezobrazovat ani jinak nepoužívat služby poskytované na webu CHEMGENERATION.COM. Berete na vědomí, souhlasíte a potvrzujete, že tyto smluvní podmínky představují právně závaznou smlouvu mezi vámi a webem CHEMGENERATION.COM a že vaše používání webu CHEMGENERATION.COM znamená váš průkazný souhlas s touto dohodou.

2. Poskytování služeb

Souhlasíte a potvrzujete, že CHEMGENERATION.COM má právo upravovat, vylepšovat nebo rušit jakékoli své služby dle svého vlastního uvážení a bez upozornění, i kdybyste následkem toho mohli přijít o přístup k jakýmkoli informacím zde obsaženým. Dále souhlasíte a potvrzujete, že CHEMGENERATION.COM má právo poskytovat vám služby prostřednictvím svých dceřiných a přidružených subjektů.

3. Vlastnická práva

Potvrzujete a souhlasíte, že web CHEMGENERATION.COM může obsahovat informace, které jsou chráněny vlastnickými právy nebo jsou důvěrné, včetně obchodních známek, servisních značek a patentů chráněných zákony o duševním vlastnictví a mezinárodními smlouvami o ochraně duševního vlastnictví. CHEMGENERATION.COM vás opravňuje k prohlížení a pořízení jedné kopie částí uvedeného obsahu pro použití offline, osobní a nekomerční použití. Obsah uvedený na našem webu nesmí být prodáván, reprodukován nebo distribuován bez našeho písemného svolení. Jakékoli obchodní známky, servisní značky a loga třetích stran jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Jakákoli další práva zde konkrétně neuvedená jsou vyhrazena.

4. Zasílaný obsah

Když zašlete obsah na web CHEMGENERATION.COM, zároveň tím poskytujete webu CHEMGENERATION.COM neodvolatelný souhlas platný po celém světě a bez nároku na honorář k publikování, zobrazování, upravování, distribuci a uvádění vašeho obsahu na celém světě. Potvrzujete a zaručujete, že máte potřebná práva k udělení tohoto souhlasu webu CHEMGENERATION.COM.

5. Ukončení smlouvy

Smluvní podmínky této smlouvy zůstávají v platnosti, dokud nedojde k ukončení smlouvy jakoukoli ze stran bez upozornění a kdykoli z jakéhokoli důvodu. Podmínky, které mají zůstat neustále v platnosti, ukončení této smlouvy nijak neovlivní.

6. Zřeknutí se odpovědnosti

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že používáte web CHEMGENERATION.COM výhradně na své vlastní riziko a že naše služby jsou poskytované „v nynějším stavu“ a „dle dostupnosti“. CHEMGENERATION.COM neposkytuje žádné výslovné ani implikované záruky, potvrzení nebo zajištění, pokud jde o provoz webu CHEMGENERATION.COM, informací, obsahu, materiálů nebo produktů zde uvedených. To zahrnuje, mimo jiné, implikované záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel a neporušení práv a záruky, že přístup ke službě nebo její používání bude nepřetržité nebo bezchybné nebo že případné chyby v rámci služby budou opraveny.

7. Omezení odpovědnosti

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že CHEMGENERATION.COM a jakékoli jeho dceřiné a přidružené subjekty nebudou v žádném případě odpovídat za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, následné nebo exemplární škody. To zahrnuje, mimo jiné, škody v důsledku ušlého zisku, přerušení provozu, poškození reputace nebo dobrého jména podniku, ztrátu programů nebo informací nebo jinou nehmotnou ztrátu způsobenou používáním nebo znemožněním používání služby nebo informací nebo jakýmkoli trvalým či dočasným přerušením takové služby nebo přístupu k informacím, nebo vymazáním nebo poškozením jakéhokoli obsahu nebo informací, nebo neuložení jakéhokoli obsahu nebo informací. Výše uvedené omezení platí, ať již možnost vzniku takových škod byla či nebyla sdělena CHEMGENERATION.COM. V jurisdikcích, kde není možné vyloučení nebo omezení odpovědnosti pro následné nebo náhodné škody, je odpovědnost CHEMGENERATION.COM omezena do nejvyšší možné míry povolené zákonem.

8. Externí obsah

CHEMGENERATION.COM může obsahovat hypertextové odkazy na obsah, reklamy nebo webové stránky třetích stran. Potvrzujete a souhlasíte, že CHEMGENERATION.COM neodpovídá za ani nepropaguje žádné reklamy, produkty nebo zdroje dostupné z takových zdrojů nebo webových stránek.

9. Jurisdikce

Výslovně berete na vědomí a souhlasíte, že se podřídíte osobní a výhradní jurisdikci soudů země, státu, provincie nebo teritoria, které stanoví výhradně CHEMGENERATION.COM pro případ řešení jakékoli právní záležitosti vzniklé na základě této smlouvy nebo související s vaším používáním CHEMGENERATION.COM. Jestliže soud příslušné jurisdikce shledá nějaké ustanovení této smlouvy neplatným, bude toho ustanovení ze smluvních podmínek vyňato, přičemž ostatní ustanovení smluvních podmínek zůstávají v platnosti.

10. Úplná dohoda

Berete na vědomí a souhlasíte, že výše uvedené smluvní podmínky představují úplnou dohodu mezi vámi a CHEMGENERATION.COM. Jestliže použijete, zakoupíte nebo se dostanete k jiným službám, přidruženým službám nebo obsahu či materiálu třetích stran, mohou se na vás vztahovat ještě další smluvní podmínky.

11. Změny smluvních podmínek

CHEMGENERATION.COM si vyhrazuje právo tyto smluvní podmínky čas od času podle svého výhradního uvážení a bez jakéhokoli upozornění upravovat. Změny těchto smluvních podmínek vstupují v platnost v den, kdy jsou uveřejněny, a pokud budete po datu uveřejnění těchto změn smluvních podmínek web CHEMGENERATION.COM dále používat, souhlasíte s tím, že se jimi budete řídit.