Хранителна индустрия и селско стопанство

Хранителна индустрия и селско стопанство

Учените и технолозите в сферата на химията имат нееднократен принос към развитието на хранителната индустрия и селското стопанство, благодарение на което можем да отглеждаме, да прибираме реколтата и да консумираме обилни количества питателни храни. На границата между деветнадесетото и двадесетото столетие върху средностатистическата кухненска маса можеха да се открият продукти от мазето, градината или местната ферма: масло от маслобойката, яйца от кокошките в задния двор, зеленчуци от градината, месо, съхранявано в кутията с леда и приготвяно на печката с въглища или дърва. През последното столетие настъпиха драматични промени в начините за осигуряване на храна за нашата трапеза – чрез увеличаване на производителността на селскостопанския труд и улесняване на достъпа до източниците на храни и вода. Съвременните фермери използват постиженията на химията за увеличаване на обемите на производството и гарантиране на изобилие от храни чрез торове и пестициди. Потребителите извличат ползи от новите технологии, които подобряват вкусовите качества, външния вид, количеството и питателната стойност на консумираните храни. Постиженията на химията създават потенциална възможност за успешно изхранване на цялото бързо разрастващо се население на земята.