Условия

1. Приемане на нашите условия

Посещавайки уебсайта CHEMGENERATION.COM, преглеждайки, оценявайки или използвайки по друг начин услугите или информацията, създадена, съхранявана или предоставена на CHEMGENERATION.COM, вие се съгласявате със следните Условия за услугата. Ако не желаете да се обвързвате с нашите Условия, единствена възможност е да не посещавате, преглеждате или ползвате по друг начин услугите на CHEMGENERATION.COM. Вие се съгласявате и приемате, че настоящите условия представляват юридически обвързващо споразумение между вас и CHEMGENERATION.COM, и ползването на CHEMGENERATION.COM от вас представлява безусловно приемане на настоящото споразумение от ваша страна.

2. Предоставяне на услуги

Вие се съгласявате и приемате, че CHEMGENERATION.COM има правото да променя, подобрява или прекратява всяка от своите услуги по собствена воля и без предварително известие, дори ако това означава невъзможност за достъп до всякаква съдържаща се в него информация. Освен това се съгласявате и приемате, че CHEMGENERATION.COM има правото да ви предоставя услуги през своите филиали или свързани лица.

3. Права върху собствеността

Вие приемате и се съгласявате, че CHEMGENERATION.COM може да съдържа авторска и поверителна информация, включително запазени търговски марки, марки за услуги и патенти, защитени от законите за интелектуална собственост и международните договори за защита на интелектуалната собственост. CHEMGENERATION.COM ви предоставя правото да преглеждате и изготвяте единично копие на части от съдържанието за офлайн, лична и нетърговска употреба. Съдържанието не може да бъде продавано, възпроизвеждано или разпространявано без писмено съгласие от наша страна. Запазени търговски марки на трети страни, марките за услуги и логата са собственост на съответните им притежатели. Всички останали права, които не са изрично споменати тук, са запазени.

4. Предоставено съдържание

Когато предоставяте съдържание в CHEMGENERATION.COM, едновременно с това предоставяте на CHEMGENERATION.COM безвъзвратно, световно, безплатно разрешение да публикува, показва, модифицира, разпространява и обединява вашето съдържание в целия свят. Вие потвърждавате и гарантирате, че притежавате пълномощията да дадете такова разрешение на CHEMGENERATION.COM.

5. Прекратяване на споразумението

Условията на настоящото споразумение продължават да се прилагат непрекъснато, докато не бъдат прекратени от някоя от страните без предупреждение, в произволен момент и по произволна причина. Безсрочно валидните условия не се влияят от прекратяването на настоящото споразумение.

6. Отказ от гаранционни задължения

Вие разбирате и се съгласявате, че използването на CHEMGENERATION.COM се извършва изцяло на ваша отговорност и че нашите услуги са предоставени във вида, в който са, и според тяхната наличност. CHEMGENERATION.COM не предоставя никакви изрични или мълчаливи гаранции, одобрения или декларации, свързани с уебсайта CHEMGENERATION.COM, неговото информационно съдържание, материали или продукти. Това включва, но не само, мълчаливи гаранции за търговска реализация и пригодност за конкретни цели и ненарушаване на права върху собственост, както и гаранции, че достъпът или използването на услугите ще бъдат непрекъснати или без грешки или че дефектите в услугите ще бъдат коригирани.

7. Ограничения на отговорността

Вие разбирате и се съгласявате, че CHEMGENERATION.COM и всеки от неговите филиали или поделения не носят в никакъв случай отговорност за преки, непреки, случайни, косвени или щети от злоумишлени действия. Това включва, без да е ограничено до, щети от пропуснати ползи, прекъсване на бизнес дейност, накърняване на бизнес репутация или нематериални активи, загуба на програми или информация или други нематериални загуби, възникнали от използването или невъзможността за ползване на услуга или информация, всякакво трайно или временно прекратяване на услуга, достъп до информация, изтриване, разрушаване на съдържание или информация, невъзможност за съхраняване на съдържание или информация. Гореописаните ограничения са приложими, независимо дали CHEMGENERATION.COM е информиран за това и е осведомен за възможността от възникване на такива щети. В юрисдикциите, където изключването или ограничаването на косвени или случайни щети не се разрешава, отговорността на CHEMGENERATION.COM се ограничава в максималната допустима от закона степен.

8. Външно съдържание

CHEMGENERATION.COM може да включва хиперлинкове към съдържание на трети страни, реклами или уебсайтове. Вие приемате и се съгласявате, че CHEMGENERATION.COM не носи отговорност и не насърчава рекламите, продуктите и ресурсите, предлагани от такива източници или уебсайтове.

9. Юрисдикция

Изрично разбирате и приемате личната и изключителна компетентност на съдилищата на страната, щата, провинцията или териториалната единица, определена еднолично от CHEMGENERATION.COM, за решаване на всички правни въпроси, възникващи от настоящото споразумение или имащи отношение към изполването на CHEMGENERATION.COM от ваша страна. Ако съдът, притежаващ юрисдикцията, определи като невалидна някоя от разпоредбите на споразумението, то тази разпоредба се изключва от Условията, а останалите условия остават в сила.

10. Пълното споразумение

Вие разбирате и се съгласявате, че гореописаните условия представляват неразделна част от общото споразумение между вас и CHEMGENERATION.COM. Вие можете да бъдете обект на допълнителни условия, когато използвате, закупувате или получавате достъп до други услуги, свързани услуги или съдържание или материали на трети страни.

11. Промени в условията

CHEMGENERATION.COM си запазва правото периодично да променя тези условия еднолично и без предварително известие. Промените в нашите Условия влизат в сила от датата, в която бъдат обявени, а ползването от ваша страна на CHEMGENERATION.COM след влизане в сила на тези условия ще се възприема като съгласие за обвързването ви с тях.